LOXLEY เตรียมนำล็อกซเล่ย์ ไวร์เลสเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

บมจ.ล็อกซเล่ย์(LOXLEY) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 อนุมัติให้

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa