การทำสบู่ก้อน:How to make a bar soap

1.1 คัดเลือกไขมันที่ใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ตั้งสัดส่วนและปริมาณไขมันแต่ละชนิด

1.2 คัดเลือกชนิดด่าง ตามวัตถุประสงค์ เช่น ต้องการทำสบู่ก้อนใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ ทำสบู่เหลวใช้

โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นต้น

1.3 คำนวณปริมาณด่างที่ใช้ในสูตรโดยนำน้ำหนักไขมันแต่ละชนิดมาคำนวณปริมาณด่าง โซเดียมไฮดรอก-ไซด์ หรือโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ แล้วเอามาคิดคำนวณปริมาณรวมกันดังตัวอย่าง

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa