อานิสงส์ถวายผ้าพนัง (ฝาผนัง)

May 29, 2011 by  
Filed under Merit Talk

ครั้งพุทธกาลองค์สมเด็จพระสัพพัญญู เสด็จประทับอยู่ในเชตวันมหาวิหาร ณ กรุงสาวัตถี สมเด็จพระเจ้าปัสเสนทิโกศล ได้ถือเครื่องสักการบูชามีของหอมเป็นต้น พร้อมกับบริวารได้ไปสู่ สำนักพระเชตวันมหาวิหาร เพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นไปถึงแล้วก็บูชาด้วยเครื่องสักการะนั้น และนั่งที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วทูลถามว่า ข้าแต่

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa