การตรวจสอบคุณภาพสบู่ก้อน

1. วัด pH

วัด pHของเนื้อสบู่ที่เตรียมได้โดยใช้ pH meter โดยทำการวัดหลังจากวางทิ้งไว้

1 สัปดาห์ และเมื่อครบ 1 เดือน

2. วัดปริมาณฟอง

วิธีการวัด คือ ทำให้มือเปียก จากนั้นนำน้ำปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใส่ในอุ้มมือและทำ

การถูเป็นเวลา 10 วินาที และให้อาสาสมัคร 10 คนทำการประเมินปริมาณฟองโดยใช้ sensory

testing medthod

-3 -2 -1 0 1 2 3

3. ความคงทนของฟอง

นำ เนื้อสบู่ที่เตรียมได้มาผสมกับน้ำให้มีความเข้มข้น 10% ปั่นให้เกิดฟอง โดยใช้เครื่อง kitchen hand blender เป็นเวลา 5 นาที วัดความคงทนของฟองโดยวัดความสูงของฟองทันทีและหลังจากตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 2 นาที

4. ความยากง่ายในการล้างออก

วิธีวัด คือ หลังจากทำการฟอกสบู่แล้วเทน้ำล้างมือครั้งละ 50 มิลลิลิตร/แก้ว แล้วบันทึกปริมาณน้ำที่ใช้ในการล้างมือให้สะอาด

1 2 3 4 5 6 7 >7แก้ว

5. วัดเเรงตึงผิว (surface tension)

นำ เนื้อสบู่ที่เตียมได้มาผสมน้ำให้มีความเข้มข้น 10% นำสารละลายที่ได้มาวัดแรงตึงผิว โดยใช้เครื่อง Lauda tensiometer โดยสบู่ที่มีความสามารถในการชำระล้างดี ควรจะลดค่าเเรงตึงผิวของน้ำจาก 72.8 dynes /cm เป็น 32-37 dynes/cm

6. Texure analyser

วัดความแข็ง (hardness) ของสบู่ก้อนที่เตรียมได้สูตรต่างๆ กัน โดยใช้เครี่อง Texure

analyser โดยเลือก probe และ function สำหรับวิเคราะห์ความแข็งของก้อนสบู่

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa