โครงการเทิดพระเกียรติ นิทานแผ่นดิน


August 16, 2012 by  
Filed under ThailandTravelGuide

โครงการเทิดพระเกียรติ นิทานแผ่นดิน

โครงการเทิดพระเกียรติ “นิทานแผ่นดิน” เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้วยการสร้างนิเวศศิลป์ หรือ Land Art จำนวน 9 ชิ้น ที่จะถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจ โดยศิลปินระดับประเทศทั้ง 9 คน กระจายไปยัง 9 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และโครงการนี้ยังเป็นกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “มหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมี” ซึ่งเป็น 1 ใน 7 มหัศจรรย์เมืองไทย ที่ ททท. ดำเนินการ อีกด้วย

พื้นที่จัดแสดงงาน 9 แห่ง ได้แก่

งานนิเวศศิลป์ ชิ้นที่ 1 : จ.นครนายก

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : อ.นภดล วิรุฬชาตะพันธ์

รองคณะบดี ฝ่ายบริหาร ภาควิชาประติมากรรม

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

แนวคิด : “ดินน้ำลมตะวัน พลังงานจากผักหญ้า หมุนเวียนเปลี่ยนกลับมา รักษาโลกของเรา”

หัวข้อ : พลังงานทดแทนตามแนวพระราชดำริ

สถานที่ : โครงการศึกษาทดลองแก้ปัญหาดินเปรี้ยว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.บ้านนา จ.นครนายก

วันสร้างผลงาน : 12 – 18  พ.ค. 2555

วันที่เข้าชม : 19 พ.ค. 2555 เป็นต้นไป ( จันทร์ – ศุกร์ ) หรือจนกว่าวัสดุจะย่อยสลาย

หมายเหตุ : ประชาชนร่วมสร้างผลงานได้

งานนิเวศศิลป์ ชิ้นที่ 2 : จ.ขอนแก่น

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : อ.สาครินทร์ เครืออ่อน

หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

แนวคิด : “ธรรมชาติรังสรรค์สมดุลย์ ผู้คนดินฟ้าเกื้อกูล พูลสุขอย่างพอเพียง”

หัวข้อ : เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ

สถานที่ : อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันสร้างผลงาน : 21 – 27 พ.ค. 2555

วันที่เข้าชม : 27 พ.ค. – 31 ธ.ค. 2555 ( 8.00 – 18.00น. )

หมายเหตุ : ประชาชนร่วมสร้างผลงานได้

งานนิเวศน์ศิลป์ ชิ้นที่ 3 : จ.เชียงใหม่

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : อ.ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ

อาจารย์ภาควิชาศิลปไทย

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและการพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

แนวคิด : “ดิน ก่อกำเนิดปวงชีวิต น้ำหล่อเลี้ยงลิขิตสรรพสิ่ง สองปัจจัยล้ำค่าที่แท้จริง คือ รากฐานสำคัญยิ่ง ธ ทรงวาง”

หัวข้อ : การแก้ไขปัญหาดินและน้ำตามแนวพระราชดำริสำหรับการเกษตรกรรม

สถานที่ : พิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

วันสร้างผลงาน : 1 – 7 มิ.ย. 2555

วันที่เข้าชม : 8 มิ.ย. 2555 เป็นต้นไป ( 8.00 – 17.00น. )

หมายเหตุ : ประชาชนร่วมสร้างผลงานได้

งานนิเวศน์ ชิ้นที่ 4 : จ.สงขลา

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : อ.อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ

ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

แนวคิด : “น้ำสะอาดโลกสุขสันต์ กังหันชัยพัฒนา แหล่งน้ำล้วนล้ำค่า คือมรรคาแห่งชีวิต”

หัวข้อ : การรักษาแหล่งน้ำและบำบัดน้ำตามแนวพระราชดำริ

สถานที่ : ทะเลสาบสงขลา ฝั่งเกาะยอหน้าศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันสร้างผลงาน : 8 -14 มิ.ย. 2555

วันที่เข้าชม : 14 มิ.ย. 2555 เป็นต้นไป ( 19.00 – 21.00 น. )

หมายเหตุ : ประชาชนร่วมสร้างผลงานได้

งานนิเวศน์ ชิ้นที่ 5 : จ.ตราด

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ผช.ศจ.ไพโรจน์ วังบอน

หัวหน้าภาควิชาจิตรกรรม

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

แนวคิด : “ทรัพย์ในดินงอกงาม สินในน้ำล้ำค่า อนุบาลเผ่าพันธุ์ปลา รักษาป่าชายเลน”

หัวข้อ : การปลูกป่าโกงกางรักษาป่าชายเลน

สถานที่ : ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศป่าชุมชนชายเลนบ้านเปร็ดใน อ.เมือง จ.ตราด

วันสร้างผลงาน : 17 – 23 มิ.ย. 2555

วันที่เข้าชม : 23 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 2555 (ช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและตก จะสวยที่สุด)

หมายเหตุ : ประชาชนร่วมสร้างผลงานได้

งานนิเวศน์ศิลป์ ชิ้นที่ 6 : จ.สุโขทัย

ผู้สร้งผลงาน : อ.ปัญญา วิจินธนสาร

คณบดี คระจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

แนวคิด : “ข้าวเขียวชอุ่มเต็มนา ฝนฟ้าน้ำท่าสมบูรณ์ ผลผลิตค้ำจุนปวงประชา”

หัวข้อ : การปลูกข้าวผสมและเกษตรธรรมชาติ

สถานที่ : ทุ่งนา แยกแจกัน ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย

วันที่ส้รางผลงาน : 26 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2555

วันที่เข้าชม : 2 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2555 หรือจนกว่าวัสดุจะย่อยสลาย

หมายเหตุ : ประชาชนร่วมสร้างผลงานได้

งานนิเวศน์ ชิ้นที่ 7 จ.เชียงราย

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : อ.สุริยา นามวงศ์

ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย

แนวคิด : “ทำการไม่ท้อถอย ตามรอยพระพุทธบาท พระมหาชนกนาถ มหาราชแห่งความเพียร”

หัวข้อ : พระมหาชนก

สถานที่ : ไร่เชิญตะวัน หรือ วัดป่าวิมุตตยาลัย อ.เมือง จ.เชียงราย

วันสร้างผลงาน : 1 – 17 ก.ค. 2555

วันที่เข้าชม : 17 ก.ค. 2555 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : ประชาชนร่วมสร้างผลงานได้, ผู้เข้าชมสามารถเนจงกลมได้

งานนิเวศน์ ชิ้นที่ 8 จ.ภูเก็ต

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : อ.ทวี รัชนีกร

ศิลปินแห่งงชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2548

แนวคิด : “พระเมตตาหยั่งรากลึกหนักหนา พระกรุราธิคุณแผไผ่ศาล ดุจร่มใบไม้ให้ร่มเย็นยั่งยืนนาน พระบรมโพธิสัมภารปกแผ่นดิน”

หัวข้อ : ธ ทรงครองแผ่นดิโยธรรม

สถานที่ : บริเวณโรงแรม แอท พันตา ภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

วันสร้างผลงาน : 14- 20 ก.ค. 2555

วันที่เข้าชม : 21 ก.ค.. – 31 ธ.ค. 2555

หมายเหตุ : ประชาชนร่วมสร้างผลงานได้

งานนิเวศน์ ชิ้นที่ 9 : กรุงเทพมหานคร

ผู้สร้างผลงาน : อ.กมล ทัศนาญชลี

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ประจำปี พ.ศ.2540

แนวคิด : “โครงการหลวงห่วงใยไพร่ฟ้า ร่มเย็นทั่วหล้า ผาสุกแผ่นดิน”

หัวข้อ : โครงการหลวง

สถานที่ : กองพันทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

วันสร้างผลงาน : 23 -29 ก.ค. 2555

วันที่เข้าชม : 28 ก.ค. – 5 ส.ค. 2555 ( 07.00 – 19.00น. )

หมายเหตุ : ประชาชนร่วมสร้างผลงานได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/Nitarnpandin และ www.facebook.com/groups/419841511377841/files/

ขอขอบคุณที่มา – http://thai.tourismthailand.org

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa