อานิสงส์ถวายผ้าพนัง (ฝาผนัง)


May 29, 2011 by  
Filed under Merit Talk

อานิสงส์ถวายผ้าพนัง (ฝาผนัง)

อนิสงส์ถวายผ้าพนัง (ฝาผนัง) จะได้มีรูปสวยงดงามเป็นที่รักใคร่ แก่คนทั้งหลาย

เรื่องเล่าอานิสงส์ในสมัยพุทธกาล

ครั้งพุทธกาลองค์สมเด็จพระสัพพัญญู เสด็จประทับอยู่ในเชตวันมหาวิหาร ณ กรุงสาวัตถี สมเด็จพระเจ้าปัสเสนทิโกศล ได้ถือเครื่องสักการบูชามีของหอมเป็นต้น พร้อมกับบริวารได้ไปสู่ สำนักพระเชตวันมหาวิหาร เพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นไปถึงแล้วก็บูชาด้วยเครื่องสักการะนั้น และนั่งที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้านรชนชายหญิงมีจิตศรัทธาเลื่อมใส ใคร่จะสร้างผ้าพนัง เป็นที่กำบังแดดและฝน ในสถานที่พระพุทธองค์ทรงประทับอยู่นั้น จักมีผลอานิสงส์เป็นอย่างไร

พระเจ้าข้าพระองค์ทรงเทศนาว่า ดูกรมหาบพิตร นรชนคนใดมีจิตเลื่อมใสศรัทธา ในพระรัตนตรัยแล้ว ได้จัดหาผ้ามาทำเป็นผ้าพนังถวายเป็นทานอย่างนี้ ก็จักได้ผลานิสงส์ถึง ๑๖ กัลป์ ดูกรมหาบพิตร บุคคลใดได้สร้างผ้าพนังนี้ ก็จักได้เป็นพระอินทราธิราชถึง ๗ ชาติ และจักเป็น พระเจ้าจักรพรรดิราชเจ้า ในประเทศน้อยใหญ่ถึง ๗ ชาติ กับทั้งเป็นมหาเศรษฐีอีก ๗ ชาติ โดยลำดับจะปิดเสียซึ่งอบายภูมิ ถึงแม้จะเกิดมาในภพใดชาติใด อันคน และเทวดาทั้งหลาย ก็พากันเคารพสักการบูชา บุคคลนั้นอยู่ในที่ใดก็จะมีผ้ากางกั้น ไม่ให้หนาวร้อนอยู่ทุกเมื่อจะมีรูปสวยงดงามเป็นที่รักใคร่ แก่คนทั้งหลาย ด้วยทาน การถวายผ้าพนังนี้

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa