อานิสงส์ถวายผ้าจำนำพรรษา


May 15, 2011 by  
Filed under Merit Talk

อานิสงส์ถวายผ้าจำนำพรรษา ผ้านุ่งห่มต่างๆ

ได้ผลบุญตอบแทนทันทีในปัจจุบันจากแรงอธิษฐาน นำมาซึ่งอายุ วรรณะ สุขะ พละ และความเจริญทั้งปวง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จะเป็นผู้มีผิวพรรณงดงาม สุ้มเสียงไพเราะ มีลาภยศ และบริวารแวดล้อมถึงซึ่งความสำเร็จเสมอไป อีกทั้งยังเป็นการสะสมปัจจัยอันยิ่งใหญ่เพื่อเดินทางสู่ภพต่อไป เมื่อดับชีพวายชนม์ก็ไปเกิดบนสรวงสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติสืบไป

เรื่องเล่าอานิสงส์ในสมัยพุทธกาล

เมื่อสมัยครั้งพระบรมศาสดาประทับ อยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร กรุงสาวัตถี มีอุบาสกคนหนึ่ง เป็นผู้มีศรัทธา ต่อพระรัตนตรัย ชื่อว่าติสสะ ได้พร้อมใจกับ ภรรยาของตนเย็บและย้อม ซึ่งจีวรสบงสังฆาฏิ ได้ถวายเสร็จแล้วก็ทูลลากลับไปสู่เคหาของตน

ในกาลครั้งนั้นพระโมคคัลลานะ ผู้ประกอบ ด้วยฤทธานุภาพ สามารถนำข่าวสารสวรรค์ มาบอกมนุษย์นำข่าวมนุษย์ไปบอกสวรรค์ และนรกเป็นต้น ครั้งแล้ว พระโมคคัลลานะก็ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ได้เห็นปราสาท มีความงามรุ่งเรือง กว่าปราสาทหลังอื่น ๆ และมีนางเทพกัญญา พันหนึ่งแวดล้อมปราสาทนั้น แต่ไม่มีเทพบุตรอยู่ในปราสาทหลังนั้น พระเถระเจ้าได้ไต่ถามกับนางเทพอัปสรนั้น ได้ทราบโดยตลอด จึงลงจากเทวโลกเข้าไปสู่ สำนักพระบรมศาสดา กำลังมีพุทธบริษัททั้ง ๔ แวดล้อมอยู่ พระเถระเข้าไปถวายอภิวาท แล้วก็ทูลถามถึงอานิสงส์ ถวายผ้าจำนำพรรษา ยังมีชีวิตอยู่ในเมืองมนุษย์ ว่าปราสาททิพย์ ได้รอคอยอยู่ในเทวโลก เพราะเกิดจากผลทาน ของการถวายผ้าจำนำพรรษา จะมีบ้างไหมพระพุทธเจ้าข้า

พระองค์ทรงตรัสว่า ดูกรโมคคัลลานะ ผ้าจำนำพรรษา ที่ติสสะอุบาสกได้กระทำไว้นั้น ก็ได้ปรากฏแก่เธอเองแล้วมิใช่หรือ พระโมคคัลลานะ ทูลตอบว่า จริงแล้วพระเจ้าข้า สมเด็จภวันต์ตรัสต่อไปว่า โมคคัลลานะบุคคลผู้ใดมี ศรัทธา ได้ถวายผ้าจำนำพรรษาแก่ภิกษุสงฆ์ มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นต้น บุคคลผู้นั้นเบื้องหน้า แต่แตกกายทำลายขันธ์ ไปย่อมมีสุคติเป็นที่ไป “ทานสคฺคโสปาณํ” ผลทานเป็นบันได นำไปสู่สวรรค์ปิดกันเสีย ซึ่งอบายภูมิ บุคคลผู้มีมืออันชุ่ม ไปด้วยการให้ทาน หมู่ทวยเทพทั้งหลายย่อมมี ความยินดีสรรเสริญ รอคอยบุคคลผู้ให้ทานนั้นอยู่เสมอ ดุจนางอัปสรเทพกัญญา รอคอยติสสะอุบาสกฉะนั้น เมื่อจบพระสัทธรรมเทศนาลง บริษัททั้ง ๔ มีความรื่นเริง ยินดีในพุทธพจน์นัก กลับเป็นผู้ตั้งอยู่ในกุศล สัมมาปฏิบัติ เป็นจำนวนมาก ฝ่ายติสสะอุบาสกครั้นทำลายขันธ์ลง ก็นำตนไปอุบัติขึ้นใน สัตตรัตนปราสาท เสวยสมบัติอันเป็นทิพย์ มีนางอัปสร แวดล้อมเป็นยศบริวาร

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa