รวมเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้ของประเทศไทย


August 13, 2012 by  
Filed under มุมพักผ่อน

รวมเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้ของประเทศไทย

1.นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย…. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

2.ประธานรัฐสภาคนแรกของไทย….เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

3.ผู้จัดตั้งโรงพิมพ์แห่งแรกในไทย….หมอบรัดเลย์มิชชันนารีชาวอเมริกัน พ.ศ.2379

4.หนังสือราชกิจจานุเบกษาพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในสมัย….รัชกาลที่4

5.รัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของไทยประกาศใช้เมื่อ….10 ธันวาคม พ.ศ.2475

6.กิจการรถไฟเริ่มมีครั้งแรกในสมัย….รัชกาลที่5

7.ผู้ประดิษฐ์อักษรไทยคนแรก…พ่อขุนรามคำแหงมหาราช(เมื่อ พ.ศ. 1826)

8.กิจการออมสินและสหกรณ์ มีขึ้นครั้งแรกในสมัย….รัชกาลที่6

9.กรมไปรษณีย์ โทรเลข มีขึ้นครั้งแรกในสมัย….รัชกาลที่5(พ.ศ. 2441)

10.ชาวยุโรปชาติแรกที่ติดต่อกับไทย….โปรตุเกส

11.ไฟฟ้ามีใช้ในกรุงเทพฯเป็นครั้งแรกในสมัย….รัชกาลที่5

12.ประเทศไทยมีอาณาเขตกว้างขวางที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติไทยในสมัย…รัชกาลที่1

13.สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มีวรรณยุกต์ใช้2รูปคือ….เอกกับโท

14.กรุงสุโขทัยถูกรวมเข้ากับกรุงศรีอยุธยาในสมัย….สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

15.มหาราชองค์แรกในราชวงค์จักรีคือ….สมเด็จพระปิยะมหาราช(รัชกาลที่5)

16.กษัตริย์องค์แรกของไทยที่ประพาสยุโรป….รัชกาลที่5

17.วัดที่ใหญ่และงดงามที่สุดของกรุงสุโขทัย….วัดมหาธาตุ

18.น้ำประปาเปิดใช้ครั้งแรกในกรุงเทพเมื่อ….พ.ศ.2457

19.วิทยุ โทรทัศน์มีขึ้นครั้งแรกในไทยเมื่อ….พ.ศ.2498

20.ผู้ประมวลกฏหมายไทยคนแรก….รัชกาลที่1

21.ผู้ให้กำเนิดพิธีวิสาขบูชาเป็นครั้งแรก….รัชกาลที่2

22.พิธีมาฆบูชาเริ่มครั้งแรกในสมัย….รัชกาลที่4

23.งบประมาณแผ่นดินเริ่มทำครั้งแรกในสมัย….รัชกาลที่4

24.พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารองค์แรกคือ….เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ

25.พจนานุกรมไทยเล่มแรกเริ่มมีขึ้นในสมัย….รัชกาลที่5

26.รถยนต์มีเข้ามาในไทยครั้งแรกในสมัย…รัชกาลที่5

27.มหาราชองค์แรกของไทย….พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

28.รัฐบุรุษคนแรกของไทย….นาย ปรีดี พนมยงค์(ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เมื่อ พ.ศ.2488)

29.อุทยานแห่งชาติที่เล็กที่สุดคือ….อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

30.อุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของไทยคือ ….เกาะตะรุเตา

31.ยอดเขาที่สูงที่สุดในไทย….ดอยอินทนนท์ อยู่ในเทือกเขาถนนธงชัย

32.แม่นำที่สำคัญที่สุดในไทย….แม่นำเจ้าพระยา

33.ส่วนที่กว้างที่สุดของไทย….วัดจากด่านเจดีย์สามองค์ จ.กาญจนบุรีไปถึงริมฝั่งแม่นำโขง จ.อุบลราชธานี

34.ส่วนที่แคบที่สุดของไทย….วัดจาก ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์กว้าง10.6 กิโลเมตร

35.ส่วนที่ยาวที่สุดในไทย….วัดจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย ไปถึงอ.เบตง จ.ยะลา

36.เหนือสุดของไทย….อ.แม่สาย จ.เชียงราย

37.ใต้สุดของไทย….อ. เบตง จ.ยะลา

38.ตะวันออกสุดของไทย….จ.ตราด

39.ตะวันตกสุดของไทย….จ.กาญจนบุรี

40.เกาะที่ใหญ่ที่สุดของไทย….เกาะภูเก็ต

41.จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด….กรุงเทพฯ

42.จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุด….จ.ระนอง

43.จังหวัดที่มีอำเภอมากที่สุด….จ.นครราชสีมา

44.จังหวัดที่มีอำเภอน้อยที่สุด….จ.สมุทรสงคราม,จ.ภูเก็ต

45.แม่น้ำที่ยาวที่สุดในไทย….แม่น้ำชี

46.อุทยานแห่งชาที่มีเนื้อที่มากที่สุด….อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

47.อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย….อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

48.น้ำตกที่สูงที่สุดของไทย….น้ำตกสาริกา จ.นครนายก

49.ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของไทย….ทะเลสาบสงขลา

50.จังหวัดที่มีการขุดพลอยมากที่สุด….จ.จันทบุรี

51.จังหวัดที่มีการปลูกยางพารามากที่สุด….จ.นราธิวาส

52.จังหวัดที่มีการเลี้ยงหอยมุกมากที่สุด….จ.ภูเก็ต

53.จังหวัดที่ผลิตเกลือได้มากที่สุด….จ.สมุทรสาคร

54.ปอปลูกมากที่สุดทาง…. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

55.ยาสูบปลูกมากที่สุดทาง….ภาคเหนือ

56.ฝ้ายปลูกมากที่สุดทาง….ภาคเหนือ

57.แร่ดีบุกพบมากทีสุดทาง….ภาคใต้

58.เทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดคือ ….เทือกเขานครศรีธรรมราช

59.เทือกเขาที่ยาวที่สุดคือ….เทือกเขาถนนธงชัย

60.แหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่ใหญ่ที่สุดคือ ….บึงบรเพ็ด จ.นครสวรรค์

61.หนังสือเล่มแรกของไทย….ไตรภูมิพระร่วง

62.หนังสือแบบเรียนเล่มแรกของไทย….หนังสือจินดามณี

63.ธนาคารแห่งแรกของไทย….ธนาคารสยามกัมมาจล (ธนาคารไทยพาณิชย์)

64.โรงพยาบาลแผนปัจจุบันแห่งแรก ….โรงพยาบาลวังหลัง (โรงพยาบาลศิริราช)

65.หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทย….บางกอกรีคอร์ดเดอร์

66.วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย….วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์)

67.มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย….จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

68.สวนนกแห่งแรกในไทย….อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

69.วัดหลวงในกรุงเทพฯที่ไม่มีเจดีย์….วัดสุทัศน์เทพวราราม

70.สุขาภิบาลแห่งแรกตั้งขึ้นที่…ท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร ในสมัยรัชกาลที่5

71.พิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพถาวรแห่งแรกของไทยตั้งอยู่ที่ ….พระที่นั่งอภิเษกดุสิต ในพระราชวังสวนดุสิต

72.พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดของไทยและของโลกคือ….พระพุทธโคดม จ.สุพรรณบุรี

73.พระพุทธรูปที่สวยงามและสร้างได้สมส่วนที่สุดคือ….พระพุทธชินราช

74.วัดที่สร้างด้วยหินอ่อนที่สวยที่สุดในไทยและในเอเชียคือ….วัดเบญจมบพิตร

75.วัดที่ใหญ่ที่สุดในไทยคือ….วัดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

76.พระบูชาของไทยสมัยที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดคือ…สมัยทวาราวดี

77.พระปรางค์ที่สวยที่สุดคือ….พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม(วัดแจ้ง)

78.พระพุทธรูปยืนที่สวยงามที่สุดคือ….หลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ

79.วัดที่มีพระพุทธรูปมากที่สุดคือ….วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

80.วัดที่มีวิหารและเจดีย์มากที่สุดคือ….วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

81.โรงเรียนประจำสำหรับสตรีแห่งแรกคือ…โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง(ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย)

82.แบบเรียนที่ใช้ในโรงเรียนเล่มแรกของไทยคือ….มูลบทบรรพกิจ

83.ชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในไทยมากที่สุดคือ….ชาวจีน

84.จังหวัดแรกของไทยที่มีน้ำประปาใช้….จ.ลพบุรี สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

85.กิจการธนาคารแห่งแรกในไทยเกิดขึ้นที่….มณฑลภูเก็ต

86.สถานีโทรทัศน์แห่งแรกของไทยที่แพร่ภาพคือ….สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง4

87.มัสยิดที่สวยที่สุดในไทยอยู่ที่….จ.ปัตตานี

88.สหกรณ์แห่งแรกของไทยคือ….สหกรณ์วัดจันทร์

89.ในไทย สหกรณ์ที่มีมากที่สุดคือ….สหกรณ์การเกษตร

90.ประเทศแรกที่มีไฟฟ้าใช้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ….ประเทศไทย

Credit : Dek-D

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa