ปันผลอีกแล้ว สำหรับ KFLTFDV และ KFSDIV


April 1, 2013 by  
Filed under การเงิน การลงทุน

ปันผลอีกแล้ว สำหรับ KFLTFDV และ KFSDIV

ประกาศปันผลอีกครั้งสำหรับ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDV) และ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) ดีใจด้วยสำหรับคนที่ถือกองทุนนี้อยู่นะครับ

แจ้งการจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDV) และ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ในฐานะผู้จัดการกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDV) และ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) มีมติให้จ่ายเงินปันผลของกองทุนดังนี้

ความประสงค์ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย (10%)

กองทุน KFLTFDV KFSDIV

รอบระยะเวลาบัญชี 1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย. 55 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 55

อัตราประมาณหน่วยละ (บาท) 1.00 1.00

วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

และหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุนชั่วคราว 8 พฤศจิกายน 2555

เปิดทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

วันที่จ่ายเงินปันผล 22 พฤศจิกายน 2555

จ่ายเงินปันผลทาง BAY เลขที่ 0301746220

หักภาษี ณ ที่จ่าย

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa