นโยบายเร่งด่วนกระทรวงการคลัง


August 16, 2011 by  
Filed under ข่าวสารทั่วไป

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวถึงนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ ในวาระโอกาสที่ได้เข้าทำงานที่กระทรวงการคลังร่วมกับ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ และนายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง และนายนริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงการคลังจะดำเนินการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านกรมบัญชีกลาง และการช่วยเหลือทางการเงินผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว

๒. มาตรการด้านการคลัง กระทรวงการคลังจะดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้กรอบวินัยทางการคลัง โดยเฉพาะในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีทุกประเภทให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนในสังคม และในส่วนของงบลงทุนขนาดใหญ่ กระทรวงการคลังจะมีการประสานกับกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการ เพื่อเรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วนให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

๓. มาตรการด้านการเงิน กระทรวงการคลังจะหารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลระบบการเงินให้มีความมั่นคง และให้การดำเนินงานของสถาบันการเงิน ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนเป็นไปอย่างโปร่งใส อยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและวินัยทางการเงิน เพื่อให้ทันต่อพลวัตของการเปลี่ยนไปในตลาดเงินของโลก รวมทั้ง พิจารณาแนวทางที่เหมาะสมเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF)

๔. มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต กระทรวงการคลังมีนโยบายใช้มาตรการทางภาษีในการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตของผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถรองรับนโยบายรัฐบาลในการปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายวัน และค่าตอบแทนรายเดือน

๕. มาตรการความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน กระทรวงการคลังมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านเศรษฐกิจ โดยจะจัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการติดตามภาวะเศรษฐกิจ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ เพื่อติดตามความเสี่ยงทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด พร้อมที่จะช่วยกันป้องกันและแก้ไขสภาวะความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกัน

ที่มา สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 16/08/11

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa