ทำไม..วัยรุ่น..ไม่เข้าวัด….


October 12, 2010 by  
Filed under Merit Talk

คำถามนี้เป็นคำถามที่ติดค้างคาใจ..ผู้เขียนมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งพอได้ฟังคำถามนี้ ก็ต้องหันกลับมามองบริบทของวัดว่า…”ทำไม…วัยรุ่นจึงไม่เข้าวัด…” คำตอบง่ายๆก็คือ “เพราะ..วัดไม่น่าเข้า…”

เมื่อเรารู้สมมติฐานแล้วว่า เพราะวัดไม่น่าเข้า จึงต้องกลับมาคิดทบทวนคำถามใหม่ว่า “ทำอย่างไร…จึงให้วัยรุ่นหันกลับมาเข้าวัด..” ผู้เขียนมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการศึกษามากว่า ๓๔ ปี และมักจะสอบถามเด็กวัยรุ่นว่า..”ทำไม..จึงไม่ชอบเข้าวัด…” ตอบที่วัยรุ่นส่วนมากตอบสั้นๆและง่ายๆว่า น่าเบื่อ..เข้าวัดแล้วไม่ได้อะไร… เมื่อได้คำตอบแล้วก็ต้องมานั่งคิดกันว่า “ทำอย่างไรไม่ให้วัดเป็นสถานที่น่าเบื่อสำหรับวัยรุ่น” ผู้เขียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับวัยรุ่น จึงต้องมีการ “ถอดบทเรียน” กับเด็กวัยรุ่น และพบว่า การที่จะทำให้วัยรุ่นไม่เบื่อวัด ก็คือ

๑. ต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันกับวัยรุ่น

๒. ต้องมีการวางแผนร่วมกันกับวัยรุ่น

๓. ต้องมีการมอบหมายภารกิจร่วมกันกับวัยรุ่น

๔. ต้องมีการรับผิดชอบร่วมกันกับวัยรุ่น

๕. เมื่องานสำเร็จต้องมีการภูมิใจร่วมกันกับวัยรุ่น

จากการ”ถอดบทเรียน” ประเด็นที่สำคัญก็คือ เด็กวัยรุ่นทุกคนต้องการการยอมรับจากสังคม ต้องการโต ต้องการโชว์ ต้องการที่จะช่วยเหลือสังคม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องยกย่องวัยรุ่นให้มีบทบาทมีความสำคัญในการทำงาน ทุกอย่างโดยมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในงานนั้นๆ การเป็นเจ้าภาพจะทำให้วัยรุ่นมีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ/มีการวางแผนอย่าง เป็นขั้นตอน/มีการมอบหมายภารกิจงานอย่างทั่วถึง/มีการร่วมกันรับผิดชอบใน งาน/และที่สำคัญคือมีความภาคภูมิใจในผลงานที่ตนเองได้ลงมือกระทำ(เพราะคน ส่วนใหญ่ไม่ชอบการชมวัยรุ่นแต่นิยมการติวัยรุ่นมากกว่า จึงเป็นธรรมดาที่ทำให้พวกเขาเบื่อ..)

เมื่อทราบขบวนการและวิธีการหล่อหลอมให้วัยรุ่นหันมาฝึกความรับผิดชอบในงาน จึงได้มาหลอมรวมกับ โครงการลานบุญ ลานปัญญา ที่ทุกภาคส่วนต้องมาเป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการ หลายโครงการฯที่ลองให้วัยรุ่นรับผิดชอบด้วยตัวของเขาเองจากการประเมิน โครงการก็พบว่า เมื่อเด็กวัยรุ่นได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์ แล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างถาวรและยั่งยืน คือ ความศรัทธาที่เขาเหล่านั้นมีต่องานที่พวกเขาต้องลงมือกระทำด้วยตนเอง และเราก็พบทางออกของปัญหาที่ว่า..ทำไม..วัยรุ่นไม่ชอบเข้าวัด…เพราะ..วัด ไม่น่าเข้า จึงต้องทำให้วัดน่าเข้า..และวัยรุ่นไม่ทิ้งภาระหน้าที่ ห่างไกลจากวัด…โดย เฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนหนุ่มสาวที่เป็นวัยรุ่น..เป็นคลื่นลูกใหม่..เป็นคน พันธ์ใหม่..ซึ่งต้องเข้ามาทอแทนคนรุ่นเก่าที่ต้องแก่และตายไปตามกาลเวลา… แล้วผู้ใหญ่อย่างเราๆท่านๆจะไม่ลองให้วัยรุ่นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาวัด หรือศาสนาสถานแทนเราที่นับวันจะแก่ชรา..ทำไม..ไม่ลองดู…เชื่อผมซิ…ไม่ น่าจะเสียหายอะไร..เพราะผมเคยลองมาแล้ว…ได้ผลดีด้วย…

ทาง SiamHealthandBeauty.com ขอขอบคุณบทความดีๆจากคนดี  thanks bee

::   ครูสถาพร คนใกล้วัด

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa