ทำงานให้เป็นสุข


December 23, 2014 by  
Filed under เคล็ดลับสุขภาพดี

ทำงานให้เป็นสุข
ในชีวิตจริง ในความเป็นจริงอาชีพหรือการทำงานเป็นกิจกรรมสร้างรายได้ เพื่อการดำรงชีวิตที่อยู่คู่สังคมมนุษย์มายาวนานและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
สำหรับปัจจุบันสังคมมีการบริโภควัตถุสำเร็จรูป หรือการบริการแบบครบวงจรมากขึ้น ทำให้ต้องใช้เงินเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการมากขึ้นเป็นเงาตามตัว รายได้จึงมีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจ หรือให้ความสำคัญมากกว่าอาชีพในบางอาชีพและมีบุคคลอีกจำนวนไม่น้อยที่มีงานสำรองเพื่อหารายได้พิเศษเพิ่มขึ้น จากงานประจำหรืออาชีพหลัก ซึ่งบางรายอาจจะมีรายได้จากงานรองมากกว่างานหลักด้วยซ้ำไป จะเห็นได้ว่า งานนอกจากมีความสำคัญในแง่ของแหล่งก่อให้เกิดรายได้แล้ว ยังเป็นเครื่องชี้วัดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ หรือ สุขภาวะทางเศรษฐกิจ (Economical health) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตมีความสุข (happiness) ดังนั้น การที่จะทำงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงน่าจะต้องมีวิธีบริหารจัดการที่เหมาะสม ดังนี้

1.ความขยัน เป็นพลังขับเคลื่อนหรือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผลงานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องมีอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องและเหมาะสมกับวัยหรือสภาพร่างกาย ไม่ควรขยันหรือหักโหมมากจนมีผลกระทบต่อสภาพร่างกาย จิตใจ ครอบครัว สังคม หรือ สิ่งแวดล้อมทั้งของตนและผู้เกี่ยวข้อง จึงจะเป็นความขยันที่มีประโยชน์และไม่เกิดโทษติดตามมาภายหลัง นอกจากนี้ความขยันที่ดียังจะต้องให้มีความเหมาะสมกับเวลา สถานที่ หน้าที่หลัก หน้าที่รอง หรือปัจจัยร่วมอื่นๆ

2.ความตั้งใจ เป็นหัวใจสำคัญของคุณภาพและประสิทธิภาพของงาน ซึ่งเริ่มจากการมีความตั้งใจศึกษาค้นคว้าวิชาความรู้ และทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งถึงหลักการ รายละเอียด วิธีการ เหตุผล ความเหมาะสม กลเม็ดหรือเคล็ดลับ ตลอดจนการพยายามฝึกฝนจนเกิดทักษะ ความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานได้เป็นอย่างดี

3.ความโปร่งใส หมายถึงการที่สามารถรับรู้ เข้าถึง ตรวจสอบหรือทบทวนข้อมูลในหน่วยงานได้อย่างสะดวกและถูกต้อง ซึ่งเป็นหัวใจของความซื่อสัตย์และสุจริตของการทำงานร่วมกัน ที่จะต้องให้ความสำคัญทุกระดับ ทั้งระดับผู้บริหาร ระดับปฏิบัติการ และผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่มีผู้รับผิดชอบรวมกันหลายฝ่าย ทั้งนี้เพื่อให้มีความสบายใจ ไว้วางใจ ไม่หวาดระแวง หรือเกิดความเครียด ระหว่างผู้ร่วมงาน อันจะเป็นผลดีต่อการดำเนินงานของระบบงาน หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ทำให้องค์กรเกิดความมั่นคงและยั่งยืน

งานนอกจากมีความสำคัญในแง่ของแหล่งก่อให้เกิดรายได้แล้ว ยังเป็นเครื่องชี้วัดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ หรือ สุขภาวะทางเศรษฐกิจ (Economical health) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตมีความสุข (happiness) ดังนั้น การที่จะทำงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงน่าจะต้องมีวิธีบริหารจัดการที่เหมาะสม ต่อจากตอนที่แล้ว ดังนี้

4. ความยุติธรรม มักเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม สำหรับการทำงานความยุติธรรมจะเป็นรากฐานของความมั่นคงของระบบงาน และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดความสุขจากการทำงาน ดังนั้น ความยุติธรรมของการทำงาน จึงน่าจะหมายถึงความเหมาะสมของผลงานที่ได้ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณกับผลตอบแทนจากการทำงานนั้น ซึ่งมีความแตกต่างกันตามลักษณะของงานประเภทต่างๆ ที่ถูกกำหนดโดยตำแหน่ง หน้าที่ บทบาทหรือความรับผิดชอบ ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์ สถานที่และเวลาทำงานซึ่งอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความกันดาร เสี่ยงภัย เหน็ดเหนื่อย เบื่อหน่าย หรือต้องใช้ความพยายาม ความระมัดระวังหรือความอดทน ในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่จะต้องบริหารจัดการ ให้เกิดการกระจายปริมาณงาน และติดตามประเมินผลงานอย่างเสมอภาค ทั่วถึง เหมาะสม และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

5. ความไม่ประมาท เป็นหลักประกันความสำเร็จของงานและป้องกันอันตรายหรือความเสี่ยงภัยจากการปฏิบัติงาน ทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้อง และหน่วยงาน ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ทั้งก่อนขณะ และหลังปฏิบัติงาน โดยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมต่างๆ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อความราบรื่นของระบบงานแล้วปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ มีสติ และระมัดระวัง เพื่อลดโอกาสการเกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุขณะทำงาน และตรวจสอบคุณภาพหรือความเรียบร้อยของผลงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาด และรักษามาตรฐานของผลงาน

6. การพัฒนา หมั่นพัฒนางานด้วยการเปิดรับ ค้นคว้า สำรวจ ติดตาม วิเคราะห์ และเพิ่มเติม ความรู้ ข้อมูล แนวคิด มุมมอง วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การทำงานให้มีความสุข นอกจากผลงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพแล้ว ผลจากการทำงานนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ ครอบครัว สังคม สิ่งแวดล้อมของผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม คุณธรรม ขนบธรรมเนียม หรือประเพณีต่างๆ และที่สำคัญคุณค่าของผลงานนั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ จึงจะเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนสืบไป

6 แนวทางสำคัญนี้นำไปสู่ความสำเร็จดังตั้งใจไว้ข้างต้นได้ทุกประการ ขอให้มุ่งมั่น ตั้งใจและทำจริงอย่างต่อเนื่องเท่านั้น

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง โดย นพ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์ ข้อมูลจาก น.พ.นารายณ์ ธีรังกร โรงพยาบาลรัตภูมิ จ.สงขลา ข่าวสารกรมสุขภาพจิต

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa