งบ Intuch ออกแล้ว – เยี่ยมเหมือนเดิม


May 13, 2013 by  
Filed under การเงิน การลงทุน

ออกมาแล้วสำหรับงบ INTUCH ที่รอคอย รอบนี้กำไรเพิ่มขึ้นอีกละ ไม่รู้จะเพิ่มไปถึงไหน ดีใจกับผู้ถือหุ้นด้วยนะคับ

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)

บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

ไตรมาสที่ 1

สอบทาน

สิ้นสุดวันที่                            31 มีนาคม

ปี                             2556         2555

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                4,024,873    3,539,159

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     1.26         1.10

ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ไตรมาสที่ 1

สอบทาน

สิ้นสุดวันที่                            31 มีนาคม

ปี                             2556         2555

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                6,126,036    5,080,796

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     1.91         1.58

ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน

ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ

งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

“ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน

ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.

เรียบร้อยแล้ว”

ลงลายมือชื่อ ___________________________

( นายสมประสงค์ บุญยะชัย )

กรรมการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ

ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้

และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย

หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ

และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa