คุณธรรม เรื่อง ความกตัญญูต่อสถาบัน


September 21, 2010 by  
Filed under Merit Talk

ครูจำได้ว่า บทความครั้งแรกที่นำมาเสนอนั้นเป็น คุณธรรม เรื่อง ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
ครั้งนี้ลองมาติดตาม คุณธรรม เรื่อง ความกตัญญูต่อสถาบันกันบ้าง หากเด็กและเยาวชนได้ซึมซับ
คุณธรรมนี้ต่อไปในภายภาคหน้าประเทศชาติของเราก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าล้ำหน้านานา
อารยประเทศ เพราะเราได้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่ดี คือ วิถีธรรมวิถีไทยดั้งเดิมที่คนในอดีต
มีความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบัน รายละเอียด ดังนี้
.

กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ
• ความกตัญญู หมายถึง การรู้จักบุญคุณต่อสิ่งที่มีคุณต่อเรา ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตาม เช่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสงฆ์ พ่อแม่ ครูอาจารย์ พระมหากษัตริย์ ญาติผู้ใหญ่ที่อุปการะ กตัญญูต่อสัตว์ที่มีคุณค่าต่อเรา ต่อสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง คือ กตัญญูต่อสิ่งที่มีคุณต่อเรา

• กตเวทิตา หมายถึง รู้ที่จะตอบสนองบุญคุณต่อสิ่งที่มีคุณต่อเรา
• ความกตัญญูกตเวทิตาต่อประเทศชาติ คือ การรู้จักบุญคุณของประเทศชาติที่ให้ความสงบสุขอยู่ในปัจจุบัน มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยที่มี ๓ สถาบันเป็นหลัก คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งคนไทยทุกคนเคารพเทิดทูน

ดังนั้นเราควรแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อประเทศชาติ ดังนี้

๑. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีเป็นพลเมืองดีของชาติ เช่น ถ้าเป็นเด็กต้องเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความรับผิดชอบ มี่กิริยามารยาทงดงาม มีความซื่อสัตย์ และมีความเมตตากรุณา เป็นต้น
๒. ศรัทธาและยึดมั่นในพระรัตนตรัย
๓. เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ จะต้องประกอบอาชีพสุจริต รู้จักเลี้ยงชีพและแสวงหาทรัพย์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
๔. บำรุงรักษาชาติด้วยการเสียภาษี การใช้จ่ายสิ่งของของตนเอง และของสาธารณะ อย่างเห็นคุณค่า และประหยัดอดออมไม่ฟุ่มเฟือย
๕. มีความสามัคคี รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว รักใคร่กลมเกลียวกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
๖. มีความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อถอย เพียรพยายามที่จะทำให้ชาติบ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้า
๗. รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพสามารถทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้อย่างเต็มที่
๘. รักษาและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติ
๙. จงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์
๑๐. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างเคร่งครัด

(ที่มา>> พระมหาปรีชา ปภสสโร)

ทาง SiamHealthandBeauty.com ขอขอบคุณบทความดีๆจากคนดีthanks bee

::   ครูสถาพร คนใกล้วัด

.

.

.

Comments

comments

Comments

2 Responses to “คุณธรรม เรื่อง ความกตัญญูต่อสถาบัน”

  1. รัน on September 22nd, 2010 5:10 pm

    อ่านแล้วรู้สึกดีมากจริงๆค่ะ
    ขอบคุณมากนะค่ะ

  2. อั้ม on September 24th, 2010 4:19 pm

    ขอบคุณคับ

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa