การใช้ยาในมารดาที่ให้นมบุตร: Medications in the Breast-feeding mother


08ma6หลักการทั่วไปในการใช้ยาในมารดาที่ให้นมบุตร

1. พิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้ยาจริงๆ  และสามารถเลื่อนการใช้ยาออกไปได้หลังหย่านมหรือไม่

2. เลือกใช้ยาที่ยอมรับกันว่ามีความปลอดภัยในทารก หรือมีการรับรองจากบริษัทผู้ผลิต

3. หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ทราบว่ามี toxicity ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก

4. หลีกเลี่ยงการใช้ยาใหม่ๆที่มีข้อมูลน้อย   ให้ใช้ยาที่ออกมานานและมีผลการใช้ยาในมารดาที่ให้นมลูกว่าไม่มีอันตราย

5. เลือกใช้ยาที่ผ่านไปน้ำนมได้ยาก ,มี half-life สั้น, มีความสามารถจับกับโปรตีนได้ดี,ละลายในไขมันได้ไม่ดี และมีการดูดซึมที่ทางเดินอาหารได้ไม่ดี

6. เลือกการให้ยาแบบวันละครั้งเดียว  ดีกว่าแบบวันละหลายๆครั้ง

ถ้าให้ยาแบบวันละครั้ง ควรให้แม่กินยาหลังที่ลูกกินนมแม่และมีการหลับเป็นระยะเวลานาน     ถ้าให้แบบหลายครั้งให้ลูกกินนมก่อนแม่กินยาทันที

7. เลือกวิธีการให้ยาที่ทำให้ระดับยาในเลือดแม่ไม่สูง เช่นใช้แบบ ทา ดีกว่าฉีดหรือกิน

8. ไม่ว่าใช้ยาอะไร ควรเลือกใช้ในขนาดต่ำ และใช้เป็นระยะเวลาสั้นที่สุด

filling_white

ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อทารก ประกอบด้วย 3 ประการ

  1. ปัจจัยทางคุณสมบัติของยา(Drugs factors)
  2. ปัจจัยทางทารก(Infant factors)
  3. ปัจจัยทางมารดา(Maternal factors)

.

.

ปัจจัยทางคุณสมบัติของยา(Drugs factors)

1. Diffusion or active transport. ยาส่วนใหญ่ผ่านไปน้ำนมโดยวิธี Diffusion นั่นคือถ้าระดับยาในplasmaแม่สูง  ระดับยาน้ำนมก็สูงขึ้นด้วย    แต่ยาบางตัวใช้วิธี  active transport ทำให้ความเข้มข้นของยาในน้ำนมสูงกว่าในplasma ของแม่

2. Protein binding  ยาที่จับกับโปรตีนได้ดี เช่น warfarin จะมีระดับยาต่ำในน้ำนม

3.  Lipid-solubility  ยาที่ละลายได้ดีในไขมัน จะผ่านไปน้ำนมได้มากขึ้น

4. Degree of ionization  ยาที่ไม่มีการแตกตัว(unionized)ใน plasma จะผ่านไปน้ำนมได้มากกว่ายาที่มีการแตกตัวดีกว่า

5. Molecular weight ยาที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำเช่น Lithium จะผ่านไปน้ำนมได้เร็วหลังจากแม่กินยา ส่วนยาที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงช่น Heparinจะไม่ผ่านไปน้ำนมแม่

6. Oral bioavailability  ยาบางตัวถูกทำลายที่ทางเดินอาหารของทารกได้  ไม่ผ่านไปยังระบบไหลเวียนของทารกจึงไม่มีความเสี่ยง  หรือยาบางตัวดูดซึมจากทางเดินอาหารได้ไม่ดี เช่น aminoglycosides จึงมีผลน้อยต่อทารก

7. Half-life  ถ้าแม่ได้ยาที่มี half-life ยาว หรือมี active metabolite ที่อยู่นาน ความเสี่ยงต่อทารกก็มากขึ้น โดยทั่วไปจึงควรหลีกเลี่ยงยาพวกนี้ โดยเฉพาะในทารกที่คลอดก่อนกำหนด

8. Non-doserelated toxicity  มียาจำนวนน้อยที่อาจทำให้เกิดการแพ้ยา ซึ่งไม่เกี่ยวกับปริมาณยาที่ได้รับ

ปัจจัยทางทารก(Infant factors)

  1. Age ทารกแรกคลอดโดยเฉพาะ ทารกคลอดก่อนกำหนด มีความเสี่ยงมากขึ้นเนื่องจากความสามารถในการกำจัดยาออกจากร่างกายไม่ดี มีการสะสมของยามากกว่า
  2. Health status  ทารกน้ำหนักน้อย หรือป่วย มีความเสี่ยงมากขึ้น ภาวะอื่นเช่น Renal ,liver impairment, G6PD deficiency หรือ dehydration

ปัจจัยทางมารดา(Maternal factors)

1.     Dose  โดยทั่วไป ระดับยาในน้ำนมมีความสัมพันธ์กับขนาดยาที่มารดาได้รับ

2.    Route of administration การให้ยาทาง parenteral ระดับยาผ่านไปน้ำนมจะสูงกว่าการกิน ส่วนยาทาหรือยาพ่นจะผ่านไปน้อยมาก

3.    Health status มารดาที่มี renal หรือ hepatic impairment จะมีการสะสมยามากกว่า จะเพิ่มความเสี่ยงต่อทารก

(รวบรวม และ เรียบเรียง โดย Siamhealthandbeauty.com)

(ขอขอบคุณข้อมูล ร.พ.สงขลา)

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa