กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)


May 21, 2013 by  
Filed under การเงิน การลงทุน

กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)

ประเภทของกองทุน

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

จุดประสงค์การลงทุน

เพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศซึ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มประเทศยุโรป เพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับนโยบายการลงทุนของกองทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ กองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV

นโยบายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ชื่อผู้จัดการกองทุน

สุภาพร ลีนะบรรจง, วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, ปวีณ นพคุณทอง, สาวิณี สุขศรีวงศ์, จาตุรันต์ สอนไว

รายละเอียดการซื้อขาย

การซื้อขั้นต่ำ (บาท) 2,000

การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย) 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย

การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 6 วันทำการ หลังจากวันขายคืนหน่วยลงทุน

ช่องทางการทำรายการ บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย

ที่มา http://www.krungsriasset.com/TH/Tlistfund.aspx?fund=KF-EUROPE&lang=T

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa